گروه عمران
  • مدیر گروه
  • معرفی گروه
  • کارشناس گروه
  • چارت گروه آموزشي
  • لیست دروس


جناب آقای دکتر سید محمد مهدی غفوری

سوابق تحصیلی

دکتری مهندسی عمران

پست الکترونیک

ghafoori@gmail.com

info@ghafoori.ir

با توجه به علم و کاربردی سازی آن پس از دریافتهای مقدماتی بشر از روابط و قوانین حاکم بر طبیعت، بشر را بر آن داشت تا نتایج تحقیق و تجربیات خود را دسته بندی نماید. رشته عمران به عنوان یکی از علوم مهندسی حاصل اولین جمع بندی بشریت از دریافت های انسانها و قدیمیترین علم مهندسی به حساب می آید. از این رو تحصیل این رشته و تحقیق در آن در جهت توسعه امری اجتناب ناپذیر می باشد. چنانکه امروزه همه دانشگاههای معتبر دنیا هم خود را در جهت جذب دانشجویان و نخبگان در این رشته قرار داده اند تا علاوه بر توسعه علم، سطح رفاه و امنیت و آسایش زندگی را ارتقا بخشند.

مؤسسه آموزش عالی حکمت درچهار مقطع تحصیلی در این رشته از سال 87 تا کنون دارای دانشجو می باشد :
1)       مهندسی عمران- عمران (کارشناسی پیوسته )
2)       مهندسی تکنولوژی عمران- عمران (کارشناسی ناپیوسته)
3)       کاردان فنی عمران- کارهای عمومی ساختمان (کاردانی ناپیوسته)
4)       ساختمان – کارهای عمومی ساختمان (کاردانی پیوسته)

گروه عمران